A bérleti szerződés általános feltételei

Utoljára módosítva: 2020. december

 1. Fogalom-meghatározások

  A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben használt nagybetűs szavak a szöveg eltérő rendelkezése hiányában az alább meghatározott jelentéssel bírnak:

  • EMS Alkalmazottak – Az EMS vagy az Euro Mini Storage Management Kft. (székhely: Magyarország, 1097 Budapest, Gyáli út 50, cégjegyzékszám: 01-09-922020) alkalmazottai (munkavállalói vagy megbízottjai);
  • Iroda – Az EMS azon osztálya, amely az EMS épületegyüttes irányításáért és az ügyfélszolgálatért felel;
  • Áruk – Bármely mozgatható áru, kivéve a Tiltott Árukat;
  • Beléptető kártya – Az a kártya, melynek segítségével az Ügyfél beléphet az EMS Épületegyüttesbe, illetve az Iroda megközelítési Területére és az Ügyfelek által használt megközelítési Területre (minden esetben), valamint a Közös Területekre (amennyiben a Bérlemény nem érhető el közvetlenül az Ügyfelek által használt megközelítési területről);
  • Bérleti díj – Az Ügyfél által a Bérlemény bérlésével kapcsolatban havonta fizetendő, a Szerződés 6. Pontjában meghatározott összeg;
  • EMS Épület – Az EMS tulajdonában lévő, H-1097 Budapest, Gyáli út 50 cím alatt található épület és annak különböző helyiségei, beleértve a bérbe adandó helyiségeket, a Közös területeket, az Iroda területét, az EMS üzletet, stb.;
  • EMS Épületegyüttes - Az EMS Épületet, az Iroda megközelítési területét és az Ügyfelek által használt megközelítési területet magába foglaló komplexum;
  • Általános Szerződéses Feltételek – A Szerződés azon része, amely a Bérlemény bérletére vonatkozó általános szerződéses feltételekről rendelkezik;
  • Szerződés – a Bérlemény bérbeadásáról szóló szerződés, beleértve az Általános Szerződéses Feltételeket és a mellékleteket;
  • Ügyfél-azonosító adat – A Szerződés A. pontjában vagy az 1. Mellékletben megadott és az Ügyfél azonosítására szolgáló adat (beleértve az Ügyfél képviselőire vonatkozó adatokat, ha van ilyen);
  • Bérlet időtartama – Az az időszak, amely alatt a Bérlet érvényben van;
  • Biztosítéki letét (óvadék, kaució) – Az Ügyfél által az EMS-nek mindazon összegek kifizetésének garanciájaként átutalt összeg, amelyeket az Ügyfél a Szerződés értelmében megfizetni tartozik az EMS-nek;
  • Súlyos szerződésszegés – A Szerződésnek az Általános Szerződéses Feltételekben ismertetett jelentős megszegése;
  • Bérlet – Az Ügyfélnek a Bérlemény használatával kapcsolatos, a Szerződésben meghatározott joga (beleértve az EMS Épületegyüttes területére való belépés és a nyújtott Szolgáltatások igénybevételének jogát), valamint az EMS-nek a használati jog (valamint a hozzáférés és a Szolgáltatások) biztosításával kapcsolatos kötelezettségei;
  • Árlista – A További Szolgáltatások (esetleg Termékek) listáját, azok tarifáit, illetve azok nyújtásának (vagy értékesítésének) konkrét feltételeit meghatározó, az EMS által időről-időre módosított vagy frissített dokumentum;
  • Tiltott áruk – Az Általános Szerződéses Feltételekben felsorolt mindazon áruk, amelyeket tilos a Bérleményben tárolni;
  • Éjszakai hozzáférési idő – Az az időszak, amely alatt az Ügyfél az Éjszakai hozzáférési díj megfizetése ellenében férhet hozzá a Bérleményhez, azaz az este 23 órától reggel 7 óráig terjedő időszak a hét minden napján;
  • Rendes hozzáférési idő – Az az időszak, amely alatt az Ügyfél az Éjszakai hozzáférési díj megfizetése nélkül is hozzáférhet a Bérleményhez, azaz a reggel 7 órától este 23 óráig terjedő időszak a hét minden napján;
  • Iroda nyitvatartási ideje – Az az időszak, amely alatt az Iroda nyitva tart a nyilvánosság/ügyfelek számára, azaz a következő időszakok: hétfőtől péntekig 9-18 óráig, szombaton 10-14 óráig, vasárnap zárva;
  • Illetékes személyek – Az Ügyfél által az EMS-nél bejelentett mindazon személyek, akik számára az Ügyfél engedélyeztetni kívánja a Bérleményhez való hozzáférést;
  • Szolgáltatási díj – Az Ügyfél által a Szolgáltatások nyújtásáért havonta fizetendő, a Szerződés C. Pontjában meghatározott összeg;
  • Termékek – Az EMS-től megvásárolható (és általában az EMS Épületen belül található üzletben beszerezhető) termékek;
  • A Bérlet célja – Az az Általános Szerződéses Feltételekben meghatározott cél, amelyre az Ügyfél a Bérleményt felhasználhatja;
  • Szolgáltatások – A Bérlemény és az EMS Épületegyüttes rendeltetésszerű használatát biztosító szolgáltatások, beleértve a közműszolgáltatásokat, karbantartási és javítási munkákat, valamint a takarítást;
  • További szolgáltatások – Az EMS által az Ügyfél kérésére és az Árlista rendelkezéseinek az Ügyfél általi elfogadása esetén nyújtható szolgáltatások, beleértve (de nem kizárólag) a következőket: szállítmányok átvétele az Ügyfél nevében, áruk szállításának megszervezése az Ügyfél kérésére, áruszállítással kapcsolatos szolgáltatások, eszközök bérbeadása, áruk mozgatása;
  • Közös területek – Az ügyfelek és a nyilvánosság általi általános és közös használatra szánt helyiségek az EMS Épületén belül, beleértve a folyosókat, lifteket, mosdókat és általában azokat a területeket, amelyeken keresztül az Ügyfelek által használt megközelítési területről közvetlenül nem elérhető a Bérlemények elérhetőek, kivéve a Bérleményeket (vagy egyéb bérelhető helyiségeket), az Iroda Területét vagy (az EMS Épületben akként megjelölt) egyéb területeket, ahová a belépés korlátozva van;
  • Iroda megközelítési területe – Az EMS épülethez kapcsolódó zárt terület (az udvaron belül), amelyen keresztül az ügyfelek és a nyilvánosság – akár gyalogosan, akár gépjárművel – eljuthat az Iroda területére;
  • Ügyfelek által használt megközelítési terület – Az EMS épülethez kapcsolódó zárt terület (az udvaron belül), amelyen keresztül az ügyfelek eljuthatnak az EMS Épületben általuk bérelt területekre;
  • Éjszakai hozzáférési díj – az Ügyfél által havonta fizetendő azon összeg, amelynek fejében az Ügyfél az Éjszakai hozzáférési időszak alatt is beléphet a Bérlemény területére;
  • A Bérlemény – Az Ügyfél által az EMS-től a Szerződés alapján bérbe vett, a Szerződés C. pontjában meghatározott terület;
  • Iroda területe – Az EMS Alkalmazottak által az EMS épületén belül irodaként használt terület.
  • MNB – A Magyar Nemzeti Bank
  • ÁFA – Az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény alapján fizetendő adó.
 2. A Szerződés tárgya

  1. Az EMS a Bérleti díj és a Szolgáltatási díj megfizetése ellenében bérbe adja a Bérleményt az Ügyfélnek, és az Ügyfél bérbe veszi a Bérleményt az EMS-től.
  2. Továbbá, az EMS az Ügyfél kérése alapján További szolgáltatásokat nyújt és Termékeket értékesít az Ügyfélnek a vonatkozó Árlista rendelkezéseinek megfelelően.
 3. Albérletbe adás és engedményezés tilalma

  1. Az Ügyfél az EMS előzetes írásos és kifejezett beleegyezése nélkül nem adhatja albérletbe a Bérleményt, illetve nem engedményezheti és nem ruházhatja át a Szerződést harmadik félre.
 4. A Bérlet célja

  1. A Bérlet célja az Ügyfél tulajdonát képező Áruk Ügyfél általi tárolása a Bérleményben.
  2. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
   • a Felek a Szerződést a jelen pontban megnevezett határozott Bérleti céllal kötötték;
   • a Bérlet célja kizárólag az EMS kifejezett, előzetes írásos beleegyezésével módosítható;
   • a Bérlet céljának figyelmen kívül hagyása Súlyos szerződésszegésnek minősül, függetlenül a szerződésszegés időtartamától vagy jellegétől.
 5. Tiltott áruk

  1. Az Ügyfél nem tárolhat a Bérleményben Tiltott árukat, melyek a következők:
   • mérgező, gyúlékony anyagok (például gázok, festékek, benzin, olaj és tisztítószerek);
   • korrozív vagy maró anyagok, amelyek irritálják a bőrt vagy kölcsönhatásba lépnek más anyagokkal;
   • környezetre veszélyes anyagok;
   • vegyi anyagok, radioaktív anyagok, biológiai anyagok;
   • robbanóanyagok, kőolajszármazékok;
   • bármely jellegű szemét és hulladék, valamint romlandó anyagok;
   • azbeszt vagy azbeszttartalmú anyagok;
   • sűrített gázok vagy sűrített gáztartályok;
   • gőzt, gázt, füstöt, szagot vagy hangot kibocsátó bármely áru;
   • (élő vagy elhalt) növények, élő vagy elhalt állatok (a madarakat is beleértve);
   • bármilyen élelmiszer (az állateledeleket is beleértve);
   • robbanóanyagok, lőszerek vagy fegyverek, illetve ezek alkatrészei;
   • állati vagy emberi eredetű szervek;
   • élő vagy életképes anyagok (például sejtkultúrák);
   • szőrmék, műtárgyak és pótolhatatlan tárgyak;
   • az Ügyfél számára különleges vagy eszmei értékkel bíró tárgyak;
   • készpénz (bankjegyek/érmék) és értékpapírok;
   • roncs- vagy a műszaki követelményeknek nem megfelelő állapotban lévő járművek;
   • bármely illegális anyag (például kábítószerek), illegálisan beszerzett termék, vagy amelynek birtoklása törvénybe ütközőnek minősül;
   • veszélyes anyagok, illetve a veszélyes anyagokra vonatkozó magyar törvények által szabályozott bármely anyag, különös tekintettel az Európai Uniós szabályozásokat (jelenleg az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete) átültető törvényekre;
   • bármely áru, melynek tartására, tárolására vagy használatára külön rendelkezések vonatoznak;
   • bármely áru, amely nem az Ügyfél tulajdonát képezi;
   • bármely áru (vagy árucsoport), melynek tömege meghaladja a Bérlemény maximális terhelhetőségét, azaz 400 kg/nm-t; amennyiben a Bérlemény típusa „locker” („zárható láda”) (körülbelül 1 méter magas ajtókkal rendelkező a Bérlemény), a maximális terhelhetőség 200 kg/nm.
  2. Bármely Tiltott árunak a Bérleményen belüli tárolása Súlyos szerződésszegésnek minősül, függetlenül a tárolás időtartamától, és az EMS – a Bérlet felmondására vonatkozó jogától függetlenül – minden ilyen esetben jogosult nettó 250 (kétszázötven) Euró összegű kötbért kiróni.
  3. Az Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben az EMS alapos okkal feltételezi, hogy az Ügyfél Tiltott árut tárol a Bérleményben, az EMS jogosult a zárat azonnal és az Ügyfél beleegyezése nélkül eltávolítani, a Bérleménybe belépni, és bármely Tiltott árut az Ügyfél költségére eltávolítani (vagy, amennyiben azt a törvény előírja, a hatóságoknak átadni, illetve bármely egyéb intézkedést megtenni, amelyet az EMS a Tiltott áru jellegére tekintettel szükségesnek ítél).
  4. Amennyiben a Tiltott áru az EMS megítélése alapján nem jelent közvetlen veszélyt a Bérleményre, az EMS Épületegyüttesre vagy az EMS üzletére vagy jó hírére nézve, az EMS az Ügyfelet is felszólíthatja a Tiltott árunak a Bérleményből vagy az EMS Épületegyüttesből történő eltávolítására. Ebben az esetben az EMS a Tiltott áru eltávolításáig korlátozhatja az Ügyfél hozzáférési jogát a Bérleményhez. A Tiltott Áruk eltávolítására köteles egy EMS alkalmazott segítségét kérni az Iroda nyitvatartási ideje alatt, aki a Tiltott Áruknak Bérleményből az Ügyfél által történő elszállítását igazolja. Amennyiben az Ügyfél bármely okból nem távolítja el a Tiltott árut az EMS Épületegyüttesből az EMS erre vonatkozó felszólításának kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül, az EMS jogosult a Tiltott árut az Ügyfél költségére maga eltávolítani (vagy bármely egyéb intézkedést hozni, amelyet az EMS a Tiltott áru jellegére tekintettel szükségesnek ítél), függetlenül a Bérlet felmondására vonatkozó jogától.
  5. Minden olyan esetben, ha a Tiltott árut akár az EMS, akár az Ügyfél (a fenti 5.4 pont szerint) nem távolítja el azonnal az EMS Épületegyüttesből, az EMS a Tiltott áru EMS általi felfedezésének napjától a Tiltott áru EMS Épületegyüttesből történő, akár az EMS, akár az Ügyfél általi eltávolítása napjáig terjedő időszakra a Bérleti/Szolgáltatási díj összegének kétszeresét számítja fel. Az Ügyfél beleegyezik továbbá, hogy amennyiben azt az EMS szükségesnek ítéli, az EMS jogosult a Tiltott árut másik Bérleményben vagy helyen tárolni, és az Ügyfélnek a Tiltott áru más Bérleményben vagy helyen történő tárolása kezdőnapjától a Tiltott áru EMS Épületegyüttesből történő, akár az EMS, akár az Ügyfél általi eltávolítása napjáig terjedő időszakra az adott Bérleményre vagy helyre vonatkozó bérleti vagy szolgáltatási díj kétszeresét felszámítani. Jelen 5.5 pont rendelkezései nem érintik az Ügyfélnek a Bérlemény Bérleti/Szolgáltatási díja folyamatos fizetésével kapcsolatos kötelezettségét.
  6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EMS a fent felsorolt esetekben nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely az Ügyfélnél a zár eltávolításával, a Bérleménybe történő belépéssel vagy a Tiltott áruk eltávolításával (illetve az EMS által a Tiltott áru jellegére tekintettel szükségesnek ítélt és megtett bármely intézkedéssel) kapcsolatban felmerül.
  7. Az EMS nem felelős a jelen 5. pont Ügyfél általi megszegéséből eredően az Ügyfélnél, más EMS ügyfeleknél vagy bármely egyéb személynél felmerülő semmilyen kárért, és az Ügyfél köteles kártalanítani az EMS-t, más EMS ügyfeleket és bármely egyéb személyt a Tiltott áru Bérleményen belüli tárolásából (vagy jelen 5. pont rendelkezéseinek bármely egyéb formában történő megszegéséből) eredő minden kárért.
 6. A Bérlet tartama és a Szerződés hatálya

  1. A Szerződés a Kezdőnapon lép hatályba. Az Ügyfél ettől a naptól kezdődően köteles Bérleti és Szolgáltatási díjat fizetni.
  2. A Bérlet az alábbi 7.1 pontban ismertetett feltételek mindegyikének teljesülésekor veszi kezdetét.
  3. A Bérlet az egyik Fél által a másik Félnek a 6.4 pont szerint küldött felmondási értesítéssel szűnik meg (kivéve, ha a Szerződés az alábbi 31. pont szerint korábban megszűnik).
  4. A Bérletet felmondásról szóló értesítéssel – a másik Fél szerződésszegésétől függetlenül – bármelyik Fél megszüntetheti. Amennyiben a felmondási értesítés címzettje legkésőbb a hónap 15. napjáig kézhez kapja a felmondási értesítést, a Bérlet az adott hónap utolsó napján, közép-európai idő szerint 18 órakor szűnik meg. Amennyiben a felmondási értesítés címzettje a hónap 15. napját követően kapja kézhez a felmondási értesítést, a Bérlet a következő hónap utolsó napján, közép-európai idő szerint 18 órakor szűnik meg.
  5. Az Ügyfél a felmondást a Szerződés 2. Mellékletében megadottak szerint fogalmazhatja meg, és személyesen vagy a Szerződésben meghatározott más módon (32. pont) kézbesítheti.
  6. A Bérlet megszűnésétől függetlenül a Felek kötelesek – a 31.2 pont szerinti rendelkezés értelemszerű figyelembevételével – teljesíteni valamennyi, a Szerződésben előírt kötelezettségüket.
 7. A Bérlemény átadásának feltételei

  1. Függetlenül attól a ténytől, hogy a Szerződés a fent meghatározott Kezdőnapon lép hatályba, az Ügyfél akkor kapja kézhez Beléptető kártyáját, és akkor férhet hozzá a Bérleményhez, ha megfizette mind (i) az alábbi 14.4 pont szerint a Szerződés aláírásakor fizetendő Bérleti és a Szolgáltatási díjat, mind pedig (ii) a Biztosítéki letétet.
  2. Akár a Szerződés aláírásakor fizetendő Bérleti díj, akár a Biztosítéki letét Szerződés aláírása pillanatáig történő kifizetésének elmulasztásával az Ügyfél kijelenti, hogy elegendő idő áll rendelkezésére a nevezett összegeknek az EMS számlájára a Kezdőnap előtt történő átutalásáig, továbbá hogy az Ügyfél a határidőre történő fizetés elmulasztása következményeinek ismeretében döntött a Kezdőnap mellett.
 8. A Bérlemény átadása

  1. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően alaposan megvizsgálta a Bérleményt és megerősíti, hogy ha a Bérlemény átvételekor a Raktáregység Átadási Protokoll „Megjegyzések” rovatában ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz, a Bérleményt üres és tiszta állapotban találta, szivárgási helyet, nedves területeket, szagokat, foltokat, hibákat és egyéb látható hiányosságokat nem észlelt rajta, továbbá hogy a Bérlemény – többek között a Bérlemény méretét illetőleg – megfelel annak a célnak, amellyel az Ügyfél a Szerződést megkötötte. E tekintetben az Ügyfél tudomásul veszi, hogy:
   • a Bérleti és a Szolgáltatási díj az Ügyfél által kiválasztott A Bérleményre vonatkozóan, és nem négyzetméterenként vagy köbméterenként került meghatározásra;
   • az EMS semmilyen felelősséget nem vállal a tényleges méret, illetve a Szerződés C. pontja szerinti hozzávetőleges méret közti esetleges eltérésekért, valamint
   • ilyen eltérés alapján sem Bérleti vagy Szolgáltatási díj csökkentés, sem egyéb kárpótlás vagy előjog nem követelhető.

   Az EMS csak az EMS által elfogadott formátumú, az Ügyfél és az EMS által is aláírt átadási jegyzőkönyv (továbbiakban az „A Bérlemény átadási jegyzőkönyve”) alapján adja át a Bérleményt az Ügyfélnek. Tekintettel arra, hogy a Bérlemény átadási jegyzőkönyvének aláírását követően az Ügyfélnek a Bérlet időtartama alatt kizárólagos hozzáférési joga van a Bérleményhez, és jogosult a Bérleményhez való hozzáférést zár felszerelésével akadályozni, az EMS nem vállal felelősséget semmilyen abból eredő következményért, hogy az Ügyfél (bármely okból) elmulasztott megfelelő zárról gondoskodni vagy a Bérleményhez való hozzáférést zár felszerelésével akadályozni, beleértve a Bérlemény eredeti állapotában bekövetkezett változásokat.

  2. Amennyiben az Ügyfél megtagadja vagy késedelmesen végzi el a Bérlemény átadási jegyzőkönyvének aláírását, az nem befolyásolja az EMS jogát a Kezdőnaptól számított Bérleti és Szolgáltatási díj beszedésére
 9. Beléptető kártyák

  1. A fenti 7.1 pontban megadott mindkét feltétel teljesülését követően az EMS 1 (egy) Beléptető kártyát biztosít az Ügyfél részére, melynek árát az első Bérleti díj tartalmazza.
  2. Az Ügyfél további Beléptető kártyák kibocsátását is kérheti az EMS-től. Az Ügyfél csupán 1600 Ft + ÁFA (ezerhatszáz forint + ÁFA) havidíj ellenében rendelkezhet egynél több Beléptető kártyával.
  3. A Beléptető Kártya újraaktiválása (amennyiben a Beléptető kártyát az EMS jelen Szerződésnek megfelelően bármely okból letiltotta/deaktiválta) nettó 25 (huszonöt) Euró díj megfizetése ellenében történik. Az EMS nettó 50 (ötven) Euró díjat számít fel az Ügyfélnek (i) minden további Beléptető kártya kibocsátásáért, (ii) bármely Beléptető kártya cseréjéért, (iii) minden Beléptető kártyáért, amelyet az Ügyfél a Bérlet megszűnésekor nem szolgáltat vissza azonnal az EMS-nek, valamint (iv) bármely Beléptető kártyáért, amely az Ügyfél hibájából eredően használhatatlanná válik.
  4. A Beléptető kártya cseréjére vagy reaktiválására vonatozó kéréseket az EMS személyzete kizárólag az Iroda nyitvatartási idejében dolgozza fel, és az Ügyfél ezúton tudomásul veszi, hogy az EMS nem felelős az Ügyfélnél ezen szabályból adódóan felmerülő semmilyen kárért, beleértve azt is, ha az Ügyfél az Iroda nyitási ideje előtt nem tud hozzáférni a Bérleményhez.
  5. Az Ügyfél köteles a Beléptető kártyát megőrizni. A Beléptető kártya elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni az EMS-t.
  6. Az EMS nem vállal felelősséget a Beléptető kártya elvesztése vagy eltulajdonítása jelentésének Ügyfél általi bármely okból történő elmulasztásából eredően az Ügyfélnél, más EMS ügyfeleknél vagy harmadik személyeknél felmerülő károkért.
  7. Az Ügyfél köteles megtéríteni az EMS, más EMS ügyfelek és harmadik személyek részére:
   • a Beléptető kártya elvesztése vagy eltulajdonítása jelentésének Ügyfél általi bármely okból történő elmulasztásából eredő károkat;
   • minden olyan kárt, amely azt megelőzően merült fel, hogy az Ügyfél értesítette az EMS-t a Beléptető kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról;
   • minden olyan kárt, amely azt követően merült fel, hogy az Ügyfél értesítette az EMS-t a Beléptető kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról, de még azt megelőzően, hogy az EMS elvárhatóan megtehette volna a szükséges intézkedéseket az EMS Épületegyütteshez az elvesztett vagy eltulajdonított Beléptető kártya segítségével történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EMS az Ügyfél kérésének beérkezését követően, de kizárólag az Iroda nyitvatartási ideje alatt köteles érvényteleníteni az (elvesztett vagy eltulajdonított) Beléptető kártyákat.

   Az Ügyfél nem adhat át Beléptető kártyát olyan személyeknek, akiket az EMS nem regisztrált Illetékes személyként. Amennyiben az Ügyfél megszegi ezt a szabályt, az EMS nem vállal felelősséget az Ügyfélnél, más EMS ügyfeleknél vagy harmadik feleknél az Ügyfél szerződésszegéséből eredő semmilyen kárért, és az Ügyfél köteles azokat az EMS-nek, más EMS ügyfeleknek, illetve harmadik személyeknek megtéríteni.

  8. Minden Beléptető kártya az EMS tulajdonát képezi, és az Ügyfél köteles az(oka)t a Bérlet megszűnését követően haladéktalanul visszaszolgáltatni az EMS-nek.
  9. Az Ügyfél köteles a Beléptető kártyát a bejáratnál, kijáratnál, illetve az EMS Épületegyüttesen belül elhelyezett leolvasóknál kellő körültekintéssel használni, különösen gépjárművel történő belépés esetén.
  10. Az Ügyfél köteles megtéríteni az EMS-nek (a bejáratnál/kijáratnál vagy az EMS Épületegyüttesen belül elhelyezett) bármely EMS Beléptető kártya leolvasó Ügyfélnek, Illetékes személynek vagy olyan személynek felróható meghibásodásából eredő javítási vagy csereköltségeket (illetve az EMS-nél ezzel kapcsolatosan felmerülő minden egyéb költséget vagy az EMS-nek okozott kárnak megfelelő összeget), akikért az Ügyfél jogi felelősséggel tartozik, vagy akiknek az EMS Épületegyüttesben való tartózkodását az Ügyfél tette lehetővé vagy kérvényezte (például a sérülést vagy meghibásodást okozó gépjármű vezetője).
 10. Hozzáférési szabályok

  1. Az Iroda nyitvatartási ideje alatt az Iroda megközelítési területére a Beléptető kártya használata nélkül is be lehet lépni. Az Ügyfelek által használt megközelítési területre és az EMS Épületbe történő belépés (az EMS Épületen belüli meghatározott helyeket is beleértve) minden napszakban kizárólag aktivált Beléptető kártyával lehetséges.
  2. Az Ügyfél az Éjszakai hozzáférési időszakban abban az esetben léphet be az EMS Épületegyüttesbe, illetve férhet hozzá a Bérleményhez, amennyiben ilyen hozzáférési módot választott és befizette a havi nettó 5000 Ft (ötezer forint) összegű Éjszakai hozzáférési díjat. Az EMS az Éjszakai hozzáférési időszakban történő hozzáférést saját belátása szerint megszüntetheti. Az Ügyfél az Éjszakai hozzáférési időszakban csak akkor férhet hozzá a Bérleményhez, ha a hozzáférés pillanatára vonatkozóan befizette az Éjszakai hozzáférési díjat.
  3. Az Ügyfél egy darab zár felszerelésével az első Beléptető kártya kézhezvételét követően azonnal akadályozhatja a Bérleményhez való hozzáférést.
  4. Az EMS nem felelős az Ügyfélnél a következő okok bármelyikéből eredően felmerülő károkért:
   • az Ügyfél nem akadályozta a Bérleményhez való hozzáférést zár felszerelésével;
   • az Ügyfél elveszítette a zár kulcsát vagy ellopták tőle;
   • az Ügyfél más személynek adta át a zár kulcsát (az Illetékes személyeket és az EMS Alkalmazottakat is beleértve);
   • az Ügyfél, Illetékes személy vagy bármely más személy másolatot készített a kulcsról;
   • a Bérleményhez olyan személy fért hozzá, aki nem az EMS utasításai alapján jár el.

   Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EMS nem felelős a kulcs illetéktelen használatáért vagy a Bérleményhez történő illetéktelen hozzáférésért, beleértve azt az esetet is, ha a Beléptető kártyát ellopták vagy elveszett (függetlenül attól, hogy az illetéktelen kulcshasználat vagy a Bérleményhez történő illetéktelen hozzáférés azt megelőzően vagy azt követően történik, hogy az Ügyfél értesítette az EMS-t a Beléptető kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról).

  5. Amennyiben az Ügyfél a zár összes kulcsát elveszíti, (a vonatkozó Árlistában meghatározott díj ellenében) a zár speciális fogókkal való eltávolítására kérheti az EMS-t, amire azonban csak az Ügyfél írásos kérése alapján és az Ügyfél jelenlétében kerülhet sor. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy az összes kulcs elveszítése esetén a zár eltávolítását kizárólag az Ügyfél előzetes írásbeli kérelmére és az Ügyfél jelenlétében (a vonatkozó Árlistában meghatározott díj ellenében) kizárólag az EMS végezheti el, bármilyen egyéb, Ügyfél, vagy az Ügyfél kérésére eljáró harmadik személy részéről történő beavatkozás a Bérlemény zárjába szigorúan tilos.
  6. Amennyiben az Ügyfél egynél több zárat szerel fel, az EMS mindaddig jogosult egy újabb zár felszerelésével (a meglévő zárak eltávolítása nélkül) megakadályozni az Ügyfél hozzáférését a Bérleményhez, amíg az Ügyfél a megengedett 1 záron felül elhelyezett zára(kat) el nem távolította.
  7. Az Ügyfelek által használt megközelítési területre/területről való (akár gyalogos, akár járművel történő) belépés/kilépés minden esetben egy irányban történik, azaz a belépésre kizárólag a bejárati (sorompóval ellátott), míg a kilépésre kizárólag az Illatos út felöli kapu használható.
  8. Az EMS Épületegyüttes területén 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben.
  9. Az Ügyfél a Bérleménybe/bérleményből történő árulerakodás vagy -felrakodás céljából (i) naponta legfeljebb 120 percnyi megszakítatlan ideig, illetve (ii) naponta összesen legfeljebb 240 percen át parkolhat járművével az EMS Épületegyüttes parkolójában. Ennél hosszabb ideig történő parkolás csak az EMS Épületegyüttesen kívül lehetséges. A gépjárművek nem tartózkodhatnak járó motorral a Külső hozzáférési területen, kivéve, ha a belépéshez vagy a kilépéshez szükséges manővereket végeznek.
  10. Amennyiben az Ügyfél megsérti az EMS Épületegyüttesen belüli parkolásra vonatkozó rendelkezéseket, az Ügyfél ezúton felhatalmazza az EMS-t a járműnek az EMS Épületegyüttes területéről szakvállalat általi, az Ügyfél költségére történő elvontatására/eltávolítására.
  11. Az EMS Épületegyüttesen belül a hét minden napján, a nap 24 órájában üzemelő segélykérő pontok működnek. Amennyiben az Ügyfélnél bármilyen kérdés felmerül az EMS Épületegyüttes működésével kapcsolatban, a segélykérő ponton elhelyezett gomb megnyomásával felteheti kérdését a vonal túlsó végén lévő személyzetnek.
  12. Az Ügyfél elismeri, hogy az EMS az Iroda nyitvatartási idejét az új nyitvatartási rendnek az Irodaterület bejáratánál történő elhelyezésével az Ügyfél értesítése nélkül is megváltoztathatja azzal, hogy ez nem sértheti súlyosan az Ügyfél méltányolható érdekeit.
 11. A használatra vonatkozó szabályok

  1. Az Ügyfél csak olyan Árukat vihet be a Bérleménybe, amelyek a Bérleményben mérhető hőmérsékleten biztonságosan tárolhatók, amelyek állagában nem következik be romlás a Bérleményben mérhető hőmérsékletből eredően, és amelyek a Bérleményen belüli hőmérséklet eredményeképpen nem válhatnak Tiltott áruké.
  2. Az EMS Épületegyüttes területén (a Bérleményt és az előtereket is beleértve) elektromos berendezések az EMS előzetes írásos beleegyezése nélkül nem csatlakoztathatók. Az Ügyfél távolléte ideje alatt nem hagyhat működésben elektromos berendezéseket.
  3. Az Ügyfél köteles a Bérleményből minden hulladékot saját költségére eltávolítani és a Bérleményt tökéletesen tisztán tartani. Az Ügyfél köteles a Bérleményben rendet tartani.
  4. Az Ügyfél semmilyen hulladékot nem hagyhat az EMS Épületegyüttesen belül. Az Ügyfél a fenti szabály megsértése esetén köteles megtéríteni az EMS-nek a hulladék eltakarításával/elszállításával kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást.
  5. Az Ügyfél
   • nem használhatja a Bérleményt és nem tehet semmit az EMS Épületegyüttesen belül, amivel zavarhatja az EMS személyzetét, az EMS vállalkozóit, más ügyfeleket vagy az EMS Épületegyüttes területén tartózkodó bármely más személyt;
   • nem tehet semmi olyat, ami negatívan befolyásolhatja az EMS-nek az EMS Épületegyüttesre kötött bármely biztosításból eredő jogát vagy növelheti bármely ilyen biztosítás díjának összegét;
   • nem használhatja a Bérleményt irodaként, lakóhelyként, otthonaként, továbbá az EMS-sel kötött eltérő megállapodás hiányában nem jelentheti be a Bérleményt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként;
   • nem használhatja az EMS Épületegyüttes vagy a Bérlemény címét levelek küldésére vagy fogadására, kivéve, ha arról az EMS-sel előzetesen írásban megállapodik;
   • nem használhat semmilyen anyagot, és nem végezhet semmilyen műszaki tevékenységet a Bérleményen vagy az EMS Épületegyüttesen belül; (vi) nem rögzíthet semmit a Bérlemény vagy az EMS Épületegyüttes belső vagy külső felületeihez, illetve semmilyen változtatást nem végezhet a Bérleményen vagy az EMS Épületegyüttesen;
   • nem engedheti, hogy bármilyen folyadék, anyag, szag vagy gőz kiszivárogjon a Bérleményből, vagy bármilyen hang vagy rezgés hallható, illetve érzékelhető legyen a Bérleményen kívül;
   • nem tehet kárt (a) a Bérleményben, (b) az EMS Épületegyüttes bármely más részében, az eszközöket és berendezéseket, egyebek mellett a Beléptető kártya leolvasókat is beleértve, vagy (c) az EMS tulajdonában vagy az EMS Épületegyüttesen belül található vagy tartózkodó semmilyen más áruban vagy személyben;
   • az Áruknak a Bérleményen belüli tárolását kivéve nem hagyhat semmit, nem okozhat fennakadást vagy indokolatlan akadályozást semmilyen folyosón, lépcsőházban, liftben vagy az EMS Épületegyüttes bármely egyéb részében;
   • köteles tiszteletteljes magatartást tanúsítani az EMS Épületegyüttesen belül tartózkodó más személyekkel szemben, és mind a maga, mind az EMS Épületegyüttesen belül tartózkodó más személyek biztonságára a tőle elvárható mértékben ügyelni;
   • nem jogosult a Bérleményt a közművekre rákötni;
   • a hidraulikus emelőket és a villás raklapemelőket (békákat) kizárólag saját felelősségre használhatja.
   • nem hagyhat semmilyen Árut a Bérleményen kívül. Az EMS nem vállal felelősséget semmilyen Áruért, amelyet az Ügyfél a Bérleményen kívül hagyott és nem köteles ellenőrizni ezen Áruk állapotát.
  6. Amennyiben az EMS bármilyen Árut az EMS Épületegyüttesen belül (de a Bérleményen kívül) talál, az EMS jogosult:
   • ezen Árukat másik helyen tárolni és felszámítani az Ügyfélnek az Áruk tárolásához szükséges helyre kalkulált bérleti és szolgáltatási díjat.
   • amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg ezen összegeket, az összegek beszedése érdekében a Szerződés 29. pontját alkalmazni a Bérleményen kívül hagyott Áruk vagy az Ügyfél a Bérleményen belül elhelyezett valamennyi Áruja vonatkozásában.

   Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EMS Épületén belül szigorúan tilos a dohányzás.

 12. A Bérlemény visszaadása

  1. A Bérlet bármely okból történő megszűnésekor az Ügyfél köteles a zárat eltávolítani és a Bérleményt az EMS-nek tökéletesen tiszta és kiürített, az átvételi állapotnak megfelelő állapotban visszaadni, leszámítva a rendes elhasználódást. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget ezen kötelezettségének, az Ügyfél köteles megtéríteni az EMS-nek a takarítással, szemétszállítással és javításokkal kapcsolatos valamennyi költséget.
  2. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem távolít el minden Árut az EMS Épületegyüttesből a Bérlet megszűnéséig, az EMS az alábbi 27. és 29. pont alkalmazására jogosult.
 13. Illetékes személyek. Azonosítás

  1. Az Ügyfél az EMS-től kapott „Illetékes személy” nyomtatvány aláírásával adhatja meg az EMS-nek mindazon személyek személyazonosságát, akiknek az Ügyfél hozzáférést kíván biztosítani a Bérleményhez.
  2. Az Ügyfél vállalja, hogy csak olyan személyeket jegyeztet be Illetékes személyekként, akik jelezték az Ügyfél felé, hogy hozzájárulnak személyes adataik EMS általi, a Szerződés 35. pontja szerinti feldolgozásához. Az Ügyfél köteles helytállni az EMS-sel szemben minden sérelemért, amely az EMS-t jelen kötelezettség Ügyfél általi megszegésének eredményeképpen érte.
  3. Amennyiben az Ügyfél jogi személy, kizárólag az a természetes személy jogosult a Bérleményhez való hozzáférésére, aki a Szerződést az Ügyfél nevében aláírta. Amennyiben az Ügyfél bármely más személynek hozzáférést kíván biztosítani a Bérleményhez vagy az EMS Épületegyütteshez, az Ügyfél köteles minden ilyen személy vonatkozásában aláírni az „Illetékes személy” nyomtatványt.
  4. Amennyiben az Ügyfél vissza kívánja vonni bármely Illetékes személy hozzáférési jogosultságát, értesítenie kell az EMS-t erről a szándékáról, és a visszavonás az Iroda nyitvatartási idejében, az Ügyfél erre vonatkozó értesítésének EMS általi kézhezvételét követően lép életbe. Amennyiben az Ügyfél ezen értesítési kötelezettségét elmulasztja, úgy az EMS-t az ezzel kapcsolatban az Ügyfelet ért kárért semmilyen felelősség nem terheli.
  5. Az EMS jogosult (de nem köteles) felszólítani az Ügyfelet vagy az Illetékes személyeket személyazonosságuk (személyigazolvánnyal történő) igazolására, továbbá jogosult (de nem köteles) megtagadni bármely olyan személy hozzáférését vagy tartózkodását az EMS Épületegyütteshez/ben, akik nem tudják magukat Ügyfélként vagy Illetékes személyként igazolni, függetlenül attól, hogy az Ügyfél vagy az Illetékes személy fel tud-e mutatni Beléptető kártyát.
  6. Az Ügyfél köteles gondoskodni róla, hogy az Illetékes személyek az EMS Épületegyüttes területére történő első belépésüket megelőzően elolvassák és megértsék a Szerződést. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes felelősséggel tartozik a Szerződés Illetékes személyek általi betartásáért, továbbá az érintett Illetékes személlyel egyetemlegesen felel az érintett Illetékes személy által elkövetett bármely Szerződésszegésért.
  7. A Bérlet megszűnése vagy a Bérlemény használati jogának az Ügyfél tekintetében történő korlátozása minden esetben vonatkozik az Illetékes személyekre is, és a Szerződés Illetékes személyek általi bármely megszegése a Szerződés Ügyfél általi megszegésének minősül.
  8. Kizárólag az Ügyfél jogosult az EMS-nél Beléptető kártya kibocsátását, cseréjét, letiltását/deaktiválását vagy reaktiválását kérvényezni.
 14. Bérleti és Szolgáltatási díj

  1. Az Ügyfél a Bérletért és a Szolgáltatásokért Bérleti és Szolgáltatási díjat fizet az EMS-nek.
  2. Az Ügyfél a Bérleti és a Szolgáltatási díjat a Bérlet teljes időtartamára köteles az EMS-nek megfizetni, függetlenül attól, hogy az Ügyfél használja-e a Bérleményt a Bérlet időtartama vagy annak egyes szakaszai alatt. Az EMS nem térít vissza az Ügyfélnek semmilyen összeget, amelyet az Ügyfél előre kifizetett bármely időszak vonatkozásában, amely alatt a Bérlet érvényben volt, abban az esetben sem, ha az Ügyfél úgy dönt, hogy az adott időszakban nem kívánja használni a Bérleményt.
  3. A Bérleti és a Szolgáltatási díj teljes naptári hónapokra, minden hónapra előre, legkésőbb azon hónap 5. napjáig fizetendő, amelyre a Bérleti és a Szolgáltatási díj vonatkozik (a Bérleti és a Szolgáltatási díj kiszámításánál a Bérlet minden megkezdett hónapja teljes hónapnak minősül, tekintettel az EMS számlázási rendszerének egységességére). Az Ügyfél 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az EMS-nek jogában áll a Bérleti és Szolgáltatási díjról szóló számlát kizárólag az Ügyfél teljesítésével egyidejűleg kiállítani.
  4. A Szerződés aláírásakor fizetendő Bérleti és Szolgáltatási díj kivételesnek tekintendő és a következő elemeket tartalmazza:
   • azon hónapra vonatkozó Bérleti és Szolgáltatási díjat, amelyre a Kezdőnap esik (az első hónap); ha a Kezdőnap nem a hónap első napja, a Bérleti díj összege a Kezdőnap és az első hónap utolsó napja közti időszak napjainak tényleges száma alapján, arányosan (minden egyes napra a [Bérleti díj + Szolgáltatási díj] harmincad része) kerül kiszámításra; valamint
   • a Kezdőnap hónapját követő hónap Bérleti díját.

   Az EMS a Bérleti és a Szolgáltatási díjról szóló számlákat ingyenesen, általában legalább 10 (tíz) nappal a fizetés esedékessége előtt állítja ki. Amennyiben az Ügyfél nem kapja meg a számlát legkésőbb 7 (hét) nappal az esedékesség napja előtt, köteles arról az EMS-t értesíteni. Tekintettel arra, hogy jelen Szerződés elegendő alapul szolgál a fizetéshez, és hogy az aktuális árfolyamról telefonon vagy fax útján is értesítheti az EMS az Ügyfelet, a számla időben történő kézhezvételének elmaradása nem mentesíti az Ügyfelet fizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése alól (amennyiben az Ügyfél más napra vonatkozó MNB árfolyamot alkalmaz, mint amelyen az EMS a számlát kiállította, a negatív vagy pozitív eltérés a következő számlában jelenik meg).

  5. Az Ügyfélnek a Bérlet megszüntetésére vonatkozó, a Szerződés 6.4 pontja szerinti jogának sérelme nélkül, a Bérleti/Szolgáltatási díj a Szerződés aláírását követő 3 (három) hónapon keresztül változatlan marad. Ezt követően az EMS jogosult a díjak összegét a díjmódosításról szóló értesítéssel, vagy a díjmódosításra vonatkozó megjegyzés számlán való feltüntetésével módosítani. Az EMS a díjmódosításról szóló értesítést az Ügyfél részére (i) az Ügyfél székhelyére/telephelyére/fióktelepére címzett ajánlott postai küldeményként vagy (ii) az Ügyfél által a Szerződés A pontjában megjelölt vagy a cégjegyzékben feltüntetett e-mail címre címzett, egyszerű elektronikus aláírással ellátott e-mail formájában küldi meg.
  6. A Bérleti/Szolgáltatási díj módosítása minden esetben a hónap első napján lép életbe (továbbiakban az „Alkalmazás napja”), vagyis az értesítés vagy a számla Ügyfél általi kézhezvétele napját követő hónap első napján, de legkorábban 30 nappal annak kézhezvétele után. (Példa: ha az Ügyfél az értesítést vagy a számlát július 1-jén kapja meg, az Alkalmazás napja augusztus 1-je, de ha július 2-án, az Alkalmazás napja szeptember 1-je lesz), kivéve ha az EMS az Alkalmazás napja előtt kézhez kapja az Ügyfél a Szerződés 6.5 pontja szerinti értesítését a Bérlet felmondásáról (ebben az esetben a Bérleti és a Szolgáltatási díj összege a Bérlet végéig változatlan marad).
  7. A Bérleti/Szolgáltatási díj határidőre történő teljes kifizetésének Ügyfél általi elmulasztása Súlyos szerződésszegésnek minősül.
  8. Az Ügyfél a Bérlet időtartamának minden olyan szakaszára is köteles kifizetni a Bérleti és a Szolgáltatási díjat, amely alatt az EMS a Szerződésnek megfelelően megtiltotta vagy korlátozta az Ügyfél hozzáférését a Bérleményhez vagy az EMS Épületegyütteshez.
  9. A fenti 14.3 – 14.4 pontok rendelkezései az Éjszakai hozzáférési díjra (amennyiben az Ügyfél az Éjszakai hozzáférési időben is hozzá kívánt férni a Bérleményhez), valamint az egynél több Beléptető kártya használatáért fizetendő díjra is vonatkozik.
  10. A Bérleti díj, a Szolgáltatási díj és a Szerződés alapján fizetendő minden egyéb összeg adók nélkül kerül meghatározásra, és az ÁFA (számlakészítés napján érvényes) mértékével növelendő. Az EMS kijelenti, hogy regisztrált ÁFA fizető, és ÁFA-t fizet a bérbe adott ingatlanok után.
 15. Fizetési eljárás. Szerződésszám feltüntetése.

  1. Az Ügyfél vállalja, hogy a Szerződés szerint teljesítendő valamennyi kifizetésnél feltünteti a fizetési dokumentumokban (például fizetési megbízásokban) a Szerződésben említett Szerződésszámot, és tudomásul veszi annak eshetőségét – annak minden következményével együtt –, hogy a Szerződésszám feltüntetésének hiányában a kifizetés megtörténte nem kerül rögzítésre és nem tekintendő megtörténtnek.
  2. A Bérleti és a Szolgáltatási díj (és bármely más összeg) jelen Szerződés szerinti kifizetése a Szerződés C. pontjának megfelelően Forintban teljesítendő.
  3. A Szerződés alapján teljesítendő bármely fizetés azon a napon tekintendő megtörténtnek, amelyen az adott összeg a kifizetésben részesülő Fél számláján jóváírásra került. Az Ügyfél köteles gondoskodni fizetési megbízásai megfelelő időben történő elindításáról és végrehajtásáról ahhoz, hogy a kifizetendő összegek az EMS számláján legkésőbb az esedékesség napján jóváírásra kerüljenek.
  4. Amennyiben az Ügyfél az esedékes összegnél nagyobb összeget fizet ki, az EMS jogosult a különbözetet későbbi fizetések fedezésére felhasználni. Amennyiben az Ügyfél a túlfizetés visszatérítését kéri, az EMS a kérvény kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon belül visszatéríti az Ügyfélnek a szóban forgó összegnek a banki átutalás (vagy az Ügyfél által kért és az EMS által elfogadott más fizetési mód) díjával/költségeivel csökkentett összegét.
  5. Az Ügyfél a Szerződés alapján teljesítendő fizetések mindegyike esetében értesítheti az EMS-t arról a szándékáról, hogy csoportos beszedési megbízást kíván alkalmazni. Ezt követően az EMS értesíti az Ügyfelet az említett fizetési mód alkalmazásához szükséges eljárásokról. Ebben az esetben az Ügyfél felelős (i) a fizetéseknek a csoportos beszedés megvalósulása és végrehajtása előtt kellő idővel történő teljesítéséért, (ii) a fizetések megfelelő időben történő teljesítéséért, amennyiben a csoportos beszedés bármely okból nem működik vagy felfüggesztésre kerül, valamint (iii) azért is, hogy a csoportos beszedési megbízás érvényessége alatt elegendő összeg legyen az Ügyfél bankszámláján ahhoz, hogy a hitelintézet a Szerződés szerint esedékes teljes összeget jóváírhassa az EMS számláján a Szerződés szerinti határidőre.
 16. Késedelmi kamat Esedékesség napja

  1. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés alapján fizetendő bármely összeget nem fizet meg az esedékesség napjáig, az Ügyfél minden késedelmes nap után a tartozás összege 0,15%-ának megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni.
  2. A késedelmi kamat összege meghaladhatja a kamatszámítás alapját képező tartozás összegét.
  3. Esedékesség napja: A Szerződés (lásd a Bérleti és a Szolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezéseket) vagy az Árlista eltérő rendelkezése hiányában az Ügyfél által a Szerződés alapján fizetendő bármely összeg az EMS első fizetési felszólításának az Ügyfél általi kézhezvételét követő 7. (hetedik) napon válik esedékessé.
 17. Egyéb adminisztrációs költségek

  1. Az Ügyfél a Bérleti és a Szolgáltatási díj mellett minden olyan költséget köteles megtéríteni az EMS-nek, amely az EMS-nél az Ügyfél szerződéses kötelezettségei hibás teljesítéséből vagy nem teljesítéséből eredően merültek fel, beleértve a tartozások kiegyenlítésére felszólító ajánlott levelekkel vagy telefonhívásokkal kapcsolatos költségeket, stb. Amennyiben a vonatkozó törvényi feltételek fennállnak, az EMS e körben jogosult alkalmazni a Ptk. 6:155.§ (2) bekezdésében és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglalt rendelkezéseket.
 18. Biztosítéki letét (Óvadék, Kaució)

  1. Az EMS a Biztosítéki letét összegét a Bérlet teljes időtartama alatt megtartja, és az Ügyfél elfogadja, hogy az EMS jogosult azt az Ügyfél előzetes értesítése nélkül az Ügyfél EMS felé fennálló és a Szerződés szerinti bármely tartozásának kiegyenlítésére felhasználni, függetlenül a tartozás jellegétől vagy forrásától, mint például kifizetetlen Bérleti vagy Szolgáltatási díj, büntetések, az Ügyfél hibájából eredő hibák kijavítása, stb.
  2. A Biztosítéki letét nem kamatozik.
  3. Az EMS a Bérleti/Szolgáltatási díj 14.6 pont szerinti módosításával egyidejűleg a Biztosítéki letét összegét is növelheti. A Biztosítéki letét Ügyfél általi kiegészítésének az EMS erre vonatkozó értesítése kézhezvételétől számított 7 napon belüli nem teljesítése Súlyos szerződésszegésnek minősül.
  4. Az EMS értesíti az Ügyfelet a Biztosítéki letét (teljes vagy részleges) felhasználásáról, amennyiben arra az Ügyfél Szerződés szerinti tartozásai kiegyenlítése érdekében sor került. Amennyiben a Bérlet nem szűnik meg a Biztosítéki letét EMS általi (teljes vagy részleges) felhasználásáig az Ügyfél köteles átutalni az EMS-nek a Biztosítéki letét EMS által felhasznált összegét, és ily módon a Biztosítéki letét összegét a felhasználás előtti összegre kiegészíteni. A Biztosítéki letét Ügyfél általi kiegészítésének az EMS által küldött és a Biztosítéki letét felhasználására vonatkozó értesítés Ügyfél általi kézhezvételétől számított 7 napon belüli nem teljesítése Súlyos szerződésszegésnek minősül.
  5. Az EMS a Bérlet végén, legkésőbb a Bérlet megszűnésének hónapját követő hónap 14. napjáig visszaadja az Ügyfélnek a Biztosítéki letétet, illetve annak addig fel nem használt részét mindazon összegek levonásával, amelyekre szükség van annak biztosításához, hogy az Ügyfél Szerződés szerinti tartozásai teljes mértékben kiegyenlítésre kerüljenek. Az EMS a Biztosítéki letét összegét az Ügyfél által a Szerződés A. pontjában megjelölt, vagy az EMS-sel a későbbiekben közölt számlára utalja át. Amennyiben az Ügyfél számlájára történő átutalás nem az EMS-nek felróható okokból (például hibás számlaadatok, megszüntetett számla, stb.) meghiúsul, az EMS értesíti az Ügyfelet a 32. pontban megadott módok valamelyikén, és a Bérlet megszűnése után legfeljebb egy évig (kifizethető formában) megőrzi a Biztosítéki letét összegét. Ezen idő lejártát követően az Ügyfél Biztosítéki letéthez fűződő joga elévül, illetve többé nem gyakorolható vagy érvényesíthető.
 19. A használat korlátozása

  1. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti valamely fizetési kötelezettségét a Szerződés szerinti határidőre, az EMS jogosult azonnali hatállyal megtiltatni az Ügyfél hozzáférését az EMS Épületegyütteshez (beleértve a Beléptető kártyák érvénytelenítését) és/vagy saját zár elhelyezésével (az Ügyfél zárjának eltávolítása nélkül) megakadályozni az Ügyfél hozzáférését a Bérleményhez, illetőleg 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  2. Az Ügyfél abban az esetben (és azon a napon) kap ismételten engedélyt a Bérleményhez való hozzáférésre, amennyiben és amint minden tartozását maradéktalanul kiegyenlítette (a kötbért, kamatokat, költségeket is beleértve).
  3. Az EMS ideiglenesen korlátozhatja az Ügyfél hozzáférését a Bérleményhez vagy az EMS Épületegyütteshez, amennyiben megítélése szerint az Ügyfél vagy az EMS Épületegyüttesen belül tartózkodó más személyek, az Áruk vagy az EMS Épületegyüttesen belül elhelyezett más áruk biztonsága veszélynek van kitéve.
  4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EMS semmilyen kárért nem vállal felelősséget, amely az Ügyfélnél abból adódóan merül fel, hogy az Ügyfél a fenti 19.1 – 19.3 pontokban említett esetekben és időszakokban nem férhetett hozzá a Bérleményhez. Az Ügyfél elfogadja továbbá, hogy – a Bérlet megszűnéséig – ezen időszak(ok)ra is köteles megfizetni a Bérleti díjat, a Szolgáltatási díjat és a Szerződés alapján fennálló bármely egyéb tartozását (az Éjszakai hozzáférési díjat is beleértve). A Bérlet megszűnése esetén a 27. és 29. pont rendelkezései alkalmazandóak.
  5. Jelen 19. pont rendelkezései nem érintik az EMS arra vonatkozó jogát, hogy a Bérletet Súlyos szerződésszegés miatt megszüntesse.
 20. A Bérlemény cseréje

  1. Az Ügyfél elfogadja, hogy az EMS a következő esetek bármelyikében más hasonló Bérleményt biztosíthat az Ügyfélnek a Bérlemény helyett az EMS Épületegyüttesen belül:
   • olyan esemény vagy körülmény esetén, amely az EMS megalapozott véleménye alapján a Bérlemény vagy az EMS Épületegyüttes egy részének lezárását indokolja;
   • ha az EMS Épületegyüttes egy részét javítási vagy fejlesztési munkák céljából lezárták.

    Ilyen esetekben, az EMS saját döntése alapján, függően a felajánlható Bérlemények számától és attól az időtartamtól, amelyre az Árukat eltávolítják a Bérleményből, az alábbi lehetőségek közül választhat:

    • Az Áruk egy, az Ügyfél által bérelt Bérleményhez hasonló Bérleménybe lesznek átszállítva: ebben az esetben a Bérleti díj változatlan marad, és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles az EMS részére megfizetni mind a Bérleti díjat, mind a Szolgáltatási díjat;
    • Ha a csere végleges jellegű, és az EMS nem tud felajánlani az Ügyfél által bérelt Bérleményhez hasonló Bérleményt, az Árukat, függően az EMS Épületegyüttesben hozzáférhető Bérleményektől, egy másik elérhető Bérleménybe kell átszállítani. Ebben az esetben a felek az új Bérlemény tulajdonságait figyelembe véve újratárgyalják a Bérleti díjat.
    • Ha a csere ideiglenes jellegű és az EMS-nek nincs olyan Bérleménye, ahová az Árukat át lehet szállítani, az Árukat az EMS Épületegyüttes Közös Területeire kell szállítani. Ebben az esetben az EMS köteles biztosítani az Áruk védelmét és biztonságát, és az áthelyezés okának megszűnésekor köteles az Árukat az Ügyfél által bérelt Bérleménybe visszaszállítani. Arra az időtartamra, amíg az Áruk az EMS Épületegyüttes Közös Területein vannak elhelyezve az EMS felügyelete és védelme alatt, az Ügyfél köteles megfizetni mind a Bérleti díjat, mind a Szolgáltatási díjat.

    Minden fenti esetben az EMS saját költségén megfelelő támogatást nyújt az Ügyfélnek az Áruk másik Bérleménybe szállításához.

  2. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy az Áruk elszállítása a Bérleményből, függően az eset sürgősségétől, az Ügyfél előzetes értesítése mellett, vagy az Ügyfél előzetes értesítése nélkül, közvetlenül az EMS által történhet.
   • Ha az Áruk elszállítása az Ügyfél előzetes értesítése nélkül történik, az EMS kötelezi magát, hogy erről a körülményről az Ügyfelet késedelem nélkül értesíti, megjelölve az értesítésben annak a Bérleménynek/Területnek a koordinátáit, ahová az Árukat áthelyezte, azzal, hogy a lenti 20.5 pont rendelkezéseit ebben az esetben is teljes körűen alkalmazni kell.
   • Ha az áthelyezés az Ügyfél előzetes értesítésével történik, az EMS köteles az értesítésben megjelölni az áthelyezés időtartamát és azt a helyet, ahová az Árukat át kell szállítani, továbbá az Ügyfélnek – az eset sürgősségétől függően – megfelelő időtartamot biztosítani az Áruk átszállítására. Amennyiben az Ügyfél nem hajlandó az Árukat a meghatározott határidőre másik Bérleménybe szállítani, az Ügyfél elfogadja, hogy az EMS jogosult a zárat eltávolítani és az Árukat saját maga – az Ügyfél költségére – másik Bérleménybe szállítani anélkül, hogy felelősséggel tartozna az Ügyfélnél ennek eredményeképpen felmerülő bármely kárért (kivéve az EMS Alkalmazottak vagy vállalkozók súlyos gondatlanságából vagy helytelen magatartásából eredő károkat).
  3. A Bérlemény cseréjét megalapozó esettől függően az EMS ideiglenes vagy végleges cseréről is dönthet, és döntéséről értesíti az Ügyfelet.
  4. Az Áruk másik Bérleményben történő tárolásának ideje alatt a Szerződés az új Bérlemény Ügyfél általi használatára minden tekintetben éppúgy érvényes, ahogyan a Bérlemény használatára érvényes lenne.
  5. Miután az EMS tájékoztatta az Ügyfelet az új Bérlemény koordinátáiról, az Ügyfél elhelyezheti saját zárát az új Bérleményen. Az Ügyfél addig használhatja az új Bérleményt, amíg az EMS nem értesíti az Ügyfelet a Bérlemény ismételt rendelkezésre állásáról vagy arról, hogy az új Bérlemény tekintetében a 20. pont rendelkezései alkalmazandók. Ilyen értesítés kézhezvételét követően az Ügyfél köteles azonnal eltávolítani a zárat az új Bérleményről (és visszaszolgáltatni az új Bérleményt az EMS-nek), majd az Árukat az EMS által megjelölt Bérleménybe szállítani.
 21. Az EMS hozzáférése a Bérleményhez a Bérlet ideje alatt

  1. Főszabályként az EMS nem férhet hozzá a Bérleményhez a Bérlet időtartama alatt. Javítási vagy karbantartási munkák végzése céljából azonban szükséges lehet az EMS hozzáférése a Bérleményhez, mely esetben az Ügyfél vállalja, hogy az EMS kérésére hozzáférést biztosít az EMS-nek a Bérleményhez. Az EMS Bérleményhez való hozzáférésének megtagadása esetén az Ügyfél visel az EMS-nél felmerülő minden olyan költséget, amely a kért időben történő, javítási vagy karbantartási célú hozzáférés megtagadásából ered.
  2. Amennyiben a javítási munkák az Áruk Bérleményből való elszállítását teszik szükségessé, a fenti 20. pont rendelkezései alkalmazandók.
  3. Arra az esetre, ha az alábbi esetek bármelyike bekövetkezne, az Ügyfél felhatalmazza az EMS-t a zár eltávolítására és a Bérleményhez való azonnali, az Ügyfél értesítése vagy bármely más ügyfél beleegyezésének kérése nélküli hozzáférésre:
   • ha sürgős javítási vagy karbantartási munkákra van szükség;
   • ha a Bérleményhez való hozzáférést (a) Tiltott áruk Bérleményen belüli tárolásának, (b) a Bérlet célja megszegésének vagy (c) az Ügyfél által a Bérleményen elkövetett károkozás alapos gyanúja indokolja.

   Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EMS nem felel semmilyen kárért, amely az Ügyfélnél a jelen pontban foglalt rendelkezések EMS általi alkalmazásából eredően esetlegesen felmerül.

 22. Az EMS jogai és kötelezettségei

  1. Az EMS köteles gondoskodni arról, hogy az Ügyfél a Bérlet időtartama alatt zavartalanul, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően használhassa a Bérleményt.
  2. Az EMS a Bérlet időtartama alatt a Szerződésben meghatározott eseteket kivéve nem férhet hozzá a Bérleményhez.
  3. Az EMS köteles az Ügyfél kérésének kézhezvételét követően haladéktalanul (de csak az Iroda nyitvatartási idejében) gondoskodni a Beléptető kártya letiltásáról, cseréjéről, inaktiválásáról vagy reaktiválásáról.
 23. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

  1. Az Ügyfél jogosult a Bérleményt a Bérlet céljának megfelelően használni és a Szolgáltatásokat igénybe venni.
  2. Az Ügyfél köteles az esedékesség napjáig teljes mértékben kifizetni: a Bérleti díjat, a Szolgáltatási díjat és a Szerződés alapján fizetendő minden egyéb összeget.
  3. Az Ügyfél köteles a Bérleményt a Szerződésben rögzített valamennyi szabály betartásával használni.
  4. Az Ügyfél köteles értesíteni az EMS-t az Ügyfél számára ismert vagy elvárhatóan ismert minden olyan tényezőről, amely javítási munkák elvégzését indokolja a Bérleményen belül, függetlenül a tényezőt kiváltó októl. Az Ügyfél köteles megtéríteni az EMS-nek a fenti kötelezettség elmulasztásából eredő minden költséget.
  5. Amennyiben az Ügyfél bármilyen kárt tesz a Bérleményben vagy az EMS Épületegyüttesben, köteles arról az EMS-t indokolatlan késedelem nélkül értesíteni, illetve az EMS-nél a kárral kapcsolatosan felmerülő minden költséget megtéríteni (a javítási költségeket is beleértve). Az Ügyfél semmilyen körülmények között nem végezhet javítási munkákat az EMS kifejezett előzetes írásos beleegyezése nélkül. Jelen pont Ügyfél általi megsértése Súlyos szerződésszegésnek minősül.
 24. Az EMS felelőssége

  1. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EMS nem felel semmilyen kárért, amelyet a következők valamelyike okoz az Ügyfélnek:
   • bármely más ügyfél, harmadik fél vagy személy, akikért az EMS a törvény szerint nem tartozik felelősséggel;
   • az Ügyfél, az Illetékes személy vagy más személyek bármely cselekvése, mulasztása vagy gondatlansága, akiknek az Ügyfél hozzáférést biztosított a Bérleményhez vagy engedélyezte az EMS Épületegyüttesbe történő belépést;
   • Vis major esetek;
   • a büntetőtörvény által büntetendőnek ítélt cselekmények, például lopás vagy vandalizmus;
   • a Szerződés rendelkezéseinek jogszerű alkalmazása, beleértve azokat a rendelkezéseket, amelyek feljogosítják az EMS-t (a) az Ügyfél hozzáférésének zár elhelyezésével történő megakadályozására, (b) az Ügyfél Bérleményhez való hozzáférésének korlátozására, (c) az Ügyfél zárjának eltávolítására és a Bérleményhez való hozzáférésre, (d) az Áruknak a Bérleménytől különböző helyen történő tárolására vagy (e) a Bérleményhez javítási munkák elvégzése céljából történő hozzáférésre, stb.

   Minden olyan esemény bekövetkezésekor, ahol az EMS esetlegesen felelősségre vonható az Ügyfélnél felmerülő kárért, az Ügyfél vállalja, hogy a tudomásszerzést követő 48 órán belül értesíti az EMS-t az adott eseményről. Az EMS nem vállal felelősséget a fenti kötelezettség Ügyfél általi elmulasztásából eredő semmilyen következményért, amennyiben az EMS a mulasztás miatt nem tudta enyhíteni vagy csökkenteni a kár mértékét vagy összegét.

 25. Az Ügyfél felelőssége

  1. Az Ügyfél vállalja, hogy megtérít az EMS-nek minden kárt és költséget, amely a következő okok valamelyikéből eredően merült fel:
   • a Szerződés Ügyfél, Illetékes személy vagy bármely olyan személy általi megszegése, akik az Ügyfél miatt vagy az Ügyfél kérésére léphettek be az EMS Épületegyüttesbe, vagy akikért az Ügyfél a törvény szerint felelősséggel tartozik;
   • Beléptető kártya elvesztése vagy eltulajdonítása, azt megelőzően, hogy az EMS tudomást szerzett az esetről és lehetősége lett volna letiltani az adott Beléptető kártyát.

   Az Ügyfél fenti 25.l. pont szerinti kártérítési kötelezettsége (egyebek mellett) a következőkre terjed ki: takarítással, szemétszállítással, javítási munkákkal kapcsolatos kiadások, az EMS által hatóságoknak fizetendő bírságok, az EMS által harmadik feleknek vagy más ügyfeleknek fizetendő kártérítések, ügyvédek, más szaktanácsadók, kárfelmérők, végrehajtók díjai, zálogjog érvényesítése, árverés, stb.

  2. Az Ügyfél által jelen 24. pont alapján kártérítés címén fizetendő összegek olyan összegeknek minősülnek, amelyeket az Ügyfél a Szerződés alapján köteles megfizetni az EMS-nek, ezért azokra a Szerződés 15, 16, 18 és 29. pontja is vonatkozik.
 26. Kockázatok Felelősség az Áruk védelméért. A Bérleményen belüli hőmérséklet

  1. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
   • az Ügyfél a Bérlemény bérlőjeként maga visel az Árukkal és azoknak a Bérleményben vagy az EMS Épületegyüttesben történő tárolásával kapcsolatos minden kockázatot (beleértve azt az esetet is, ha az Árukat az Ügyfél a Bérleményen kívül hagyta, vagy ha az Áruk tárolása a Szerződésnek megfelelően a Bérleménytől eltérő helyen történik);
   • a Szolgáltatások nem foglalják magukban az Áruk vagy a Bérlemény védelmét (illetőleg az EMS nem vállal szerződéses kötelezettséget az Áruk védelmének biztosítására), és az Áruk védelmével kapcsolatos minden kockázatot az Ügyfél visel.
  2. A Bérleményen vagy az EMS Épületen belüli hőmérsékleti viszonyok tekintetében (függetlenül a Bérlemény típusától) az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
   • a Bérleményen és az EMS Épületen belüli hőmérséklet az évszaknak és az adott évszakon belüli hőmérséklet-ingadozásnak megfelelően változhat, és függ a Bérleményen belül tárolt Áruk mennyiségétől és típusától is.
   • Az EMS nem vállal kötelezettséget egy bizonyos hőmérsékleti érték biztosítására vagy fenntartására, és nem vállal felelősséget az Árukban a Bérleményben mérhető hőmérsékleten történő tárolásból eredően bekövetkező semmilyen kárért; ezzel együtt az EMS minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a hőmérséklet ne essen 5oC alá mindazon Bérleményekben, amelyeket az Ügyfelek által használt megközelítési területről közvetlenül nem lehet megközelíteni;
   • az Ügyfél köteles rendszeres időközönként ellenőrizni a Bérleményt és meggyőződni arról, hogy csak olyan Áruk legyenek elhelyezve a Bérleményben, amelyek a Bérleményben mérhető hőmérsékleten biztonságosan tárolhatók.
  3. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az Ügyfelek által használt megközelítési területről közvetlenül megközelíthető Bérleményekben nem működik sem fűtő-, sem szellőzőrendszer.
 27. Az Áruk tárolása a Bérlet megszűnése után. Az Áruk tárolása a Bérleményen kívül

  1. Ha a Bérlet megszűnése ellenére az Áruk továbbra is -az EMS-nek nem felróható okból- a Bérleményben vagy az EMS épületegyüttesen belüli más helyen maradnak (például ha az Ügyfél nem egyenlítette ki maradéktalanul a Szerződés szerinti tartozásait, vagy ha az Ügyfél nem szállította el az árukat az EMS Épületegyüttesből) az Ügyfél köteles az EMS-nek a megfelelő terület további elfoglalva tartásával okozott kárát megtéríteni. Ilyen esetben az Ügyfél a Bérlet megszűnése napjától az Áruk EMS által az Ügyfél részére történő kiadásának napjáig vagy azok EMS általi a Szerződés szerinti értékesítéséig, továbbadásáig a következő képlet alapján kiszámított összeget köteles átalánykártérítésként (használati díjként) megfizetni: (Bérleti Díj+ Szolgáltatási Díj)X3 [/30X érintett naptári napok száma] VAGY [Minden egyes megkezdett naptári hónapra amelyben a fentiek szerinti kártérítésfizetési kötelezettség fennáll a kártérítési kötelezettség kiszámításhoz teljes havi Bérleti Díjat illetve Szolgáltatási Díjat kell figyelembe venni.]
 28. További szolgáltatások. Termékek

  1. Az Ügyfél További szolgáltatások nyújtását vagy Termékek értékesítését igényelheti az EMS-től, és tudomásul veszi, hogy a További szolgáltatások nyújtása és a Termékek értékesítése az Árlistában meghatározott rendelkezések alapján, valamint az EMS által esetlegesen megállapított egyéb eljárási feltételek szerint történik.
  2. Az Ügyfél vállalja, hogy a További szolgáltatások megrendelését vagy Termékek vásárlását megelőzően ellenőrzi az aktuálisan frissített Árlistát, valamint azt is, hogy az Árlistában szereplő valamennyi rendelkezést tudomásul vette.
  3. Az Ügyfél elfogadja, hogy a További szolgáltatásokért vagy a Termékekért az EMS-nek fizetendő bármely összeg (i) olyan összegnek tekintendő, amelyet az Ügyfél jelen Szerződés alapján tartozik megfizetni, annak minden vonzatával együtt és (ii) az EMS jogosult bármely ilyen összeget a Bérleti és Szolgáltatási díjról szóló havi számlákba belefoglalni.
  4. Az Ügyfél tudomásul veszi tovább azt is, hogy köteles minden Terméket az EMS-től történő átvételkor megvizsgálni és meggyőződni afelől, hogy azon látható hiányosság nincs, és hogy az rendeltetésszerűen működik. Az EMS nem felelős az olyan hibákkal kapcsolatosan később benyújtott kárigényekért, amelyek a Termék Ügyfél általi átvétele pillanatában már láthatók voltak, vagy amelyeket a Termék Ügyfél általi nem megfelelő használata vagy tárolása okozott.
 29. Zálogjog, Lemondás a tulajdonjogról

  1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:337.§-a alapján az EMS-nek a Bérleti díj, a Szolgáltatási díj és az egyéb költségek erejéig azonnal zálogjoga (továbbiakban a „Zálogjog”) keletkezik az Ügyfél tulajdonát képező és a Bérleményben tárolt Árukon, amint bármely havi Bérleti díj a Szerződés szerint esedékessé válik (Kielégítési jog megnyílása).
  2. Az EMS jogosult megakadályozni a Záloggal terhelt Áruk eltávolítását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EMS korlátozhatja vagy megtilthatja a Bérleményhez vagy az EMS Épületegyütteshez való hozzáférést, amennyiben megítélése szerint erre van szükség annak megakadályozásához, hogy az Ügyfél az Árukat elszállítsa.
  3. Az Ügyfél elfogadja és felhatalmazza az EMS-t a Zálogjognak az alábbi módok közül az EMS saját belátása szerint választott bármely módon történő érvényesítésére:
   • bírósági végrehajtás útján történő érvényesítés, vagy
   • bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítés.

   Amennyiben az EMS a bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítést választja, jogosult a Zálogjoggal terhelt Árukat nyilvánosan vagy magánúton értékesíteni. Az értékesítést megelőző legalább 10, legfeljebb 30 nappal az EMS írásban tájékoztatja az Ügyfelet (i) az értékesíteni kívánt zálogtárgyról, (ii) az érvényesített követelés összegéről és járulékairól, (iii) a Kielégítési jog megnyílásának okáról és időpontjáról, (iv) az értékesítés tervezett módjáról, (v) nyilvános értékesítés esetén az értékesítés helyéről és idejéről, magánúton történő értékesítés esetén arról az időpontról, amely után az értékesítésre sor kerül.

  4. A Kielégítési jog megnyílása után az EMS jogosult a Zálogjoggal terhelt Árukat birtokba venni, és ennek érdekében felszólítani az Ügyfelet, hogy a zálogjoggal terhelt Árukat 10 napon belül bocsássa az EMS birtokába. Amennyiben az Ügyfél az előbbi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az EMS jogosult a Bérleményről az Ügyfél által elhelyezett lakatot eltávolítani, és a Zálogjoggal terhelt Árukat értékesítés céljából birtokba venni. A Bérlemény kinyitásáról és a Bérleményben található Árukról az EMS videofelvételt és írásbeli leltárt készít. A leltárt, amely egyidejűleg az áruk Bérleményből történő kiürítését is tanúsítja, EMS átadja Ügyfél részére, aki kötelezettséget vállal arra, hogy az EMS értesítésének átvételétől számított legfeljebb 2 (kettő) napon belül tájékoztatja az EMS-t azzal kapcsolatban, hogy a Bérleményben tárolt Áruk között található-e különleges jogi szabályozás alá eső áru, romlandó vagy nem romlandó áru, rögzített eszközök vagy bármilyen egyéb áru, függetlenül azok természetétől és értékétől, valamint olyan áruk, amelyek harmadik személy tulajdonában, használatában vannak vagy amelyeken harmadik személyt visszatartási jog illet meg, továbbá olyan áruk, amelyek nem képezik az Ügyfél tulajdonát. Utóbbi esetben a tájékoztatásban fel kell tüntetni minden olyan adatot, amely a tulajdonos, birtokos vagy használó pontos és teljes beazonosítását lehetővé teszi, így: a lakóhelyét, székhelyét, továbbá a gyors és egyszerű kapcsolatfelvételhez szükséges bármely más adatot. Az Ügyfél köteles a tájékoztatóban feltüntetni a Bérleményben található valamennyi olyan árut, amely nem képezi a tulajdonát, és bemutatni az EMS-nek azon dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy az adott áru más tulajdonában, használatában vagy birtokában van (például: lízingszerződések, bérleti szerződések, stb.). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EMS a fentieknek megfelelő tájékoztatás hiányában a kiürítésük és leltározásuk idején beazonosított árukat úgy tekinti, hogy azok az Ügyfél tulajdonában állnak. Az EMS-t megillető visszatartási jog erejénél fogva valamennyi, a Bérleményben beazonosított áru az EMS birtokában marad mindaddig, amíg az Ügyfél minden fennálló tartozását és a szerződés megszegéséből eredő fizetési kötelezettségét meg nem fizeti, ideértve a szerződés felmondása és az áruk eltávolítása következtében az EMS komplexumban található áruk eltávolításával, leltározásával és tárolásával kapcsolatban az EMS oldalán felmerült költséget.
  5. A Zálogjoggal terhelt Áruk értékesítése során az EMS a kereskedelmi észszerűség követelményei szerint, az Ügyfél érdekeit is figyelembe véve jár el. Ha a Zálogjog több Árut terhel, az értékesítés történhet együtt vagy külön-külön is. Az Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a zálogjog jelen pontban foglaltak szerinti érvényesítése és a Bérlemény kiürítése során felmerült valamennyi költséget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az EMS által igénybe vett jogi képviselő díját, a végrehajtó költségeit, az értékbecslő költségeit, az EMS adminisztratív költségeit stb.) köteles az EMS részére megfizetni. Ezen költségeket az EMS az Ügyfél részére kiszámlázza és az Ügyfél köteles azt olyan határidőben és összegben megfizetni, ahogyan azt az EMS által kiállított számla tartalmazza.
  6. Az EMS az értékesítést követően késedelem nélkül írásbeli elszámolást készít, amely tartalmazza (i) az értékesített Áru(ka)t, (ii) a befolyt vételárat, (iii) az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeket. Az EMS az elszámolást megküldi az Ügyfélnek, ezzel egyidejűleg kiadja az Ügyfél részére a befolyt vételárból az Ügyfél tartozásának és a felmerült költségeknek levonását követően fennmaradó összeget.
  7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EMS semmilyen kárért nem vállal felelősséget, amely az Ügyfél Bérleményhez való hozzáférésének 29.2 pont szerinti korlátozásából vagy tilalmából eredően merült fel az Ügyfélnél. Az Ügyfél elfogadja továbbá, hogy – a Bérlet megszűnéséig – ezen időszak(ok)ra is köteles megfizetni a Bérleti díjat, a Szolgáltatási díjat és a Szerződés alapján fennálló bármely egyéb tartozását (az Éjszakai hozzáférési díjat is beleértve).
  8. Lemondás az áruk tulajdonjogáról: Az Ügyfél a jelen 29.8 pont külön aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben (i) a Szerződés bármely okból történő megszűnésétől számított 1 éven belül – az EMS erre vonatkozó külön felszólítása ellenére – nem jelentkezik az Árukért, vagy (ii) a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit – az EMS erre vonatkozó külön felszólítása ellenére – 1 éven keresztül egyáltalán nem teljesíti, úgy ezen magatartása az Áruk birtoklásával való felhagyásnak, illetőleg az Áruk tulajdonjogáról való lemondásnak minősül, amelynek következtében az EMS saját döntése alapján megszerzi az Áruk tulajdonjogát, és az Áruk felett szabadon és önállóan rendelkezhet. Amennyiben a fenti feltételek bekövetkeznek, az EMS jogosult a Bérleményről az Ügyfél által elhelyezett lakatot eltávolítani, és a Bérleményben talált Árukat a tulajdonjog megszerzése céljából birtokba venni. A Bérlemény kinyitásáról és a Bérleményben található Árukról az EMS videofelvételt és írásbeli leltárt készít.
 30. Biztosítás

  1. Az EMS vállalja, hogy a Szerződés ideje alatt biztosítást köt és tart fenn az EMS Épületegyüttesben bekövetkezett károk és az EMS polgárjogi felelőssége fedezésére, amely az EMS Épületegyüttes birtoklása/üzemeltetése eredményeképpen felmerülhet.
  2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EMS által kötött biztosítási szerződés nem fedezi sem (i) az Áruk elvesztését vagy az azokban bekövetkezett károkat, sem (ii) az Ügyfél polgárjogi felelősségét olyan károk tekintetében, amelyeket az Ügyfél a Szerződés nem megfelelő teljesítésével más személyeknek okozhat (az EMS-t és más ügyfeleket is beleértve). Az Ügyfél megértette, hogy saját felelőssége biztosítási szerződéseket kötni az Árukban esetlegesen bekövetkező károkkal és/vagy az Ügyfél polgárjogi felelősségével kapcsolatos kockázatok fedezése céljából.
 31. A Bérlet és a Szerződés megszűnése

  1. A Bérlet a Bérlet idejének lejártakor vagy a fenti 6.4 pont szerint küldött felmondással szűnik meg.
  2. A „Bérlet megszűnése” (és más hasonló kifejezések) jelen Szerződés alkalmazásában minden esetben az Ügyfélnek a Bérlemény használati jogának (és a Szolgáltatások igénybevétele jogának) a megszűnését, valamint az EMS arra vonatkozó kötelezettségének a megszűnését jelenti, hogy jogot biztosítson az Ügyfélnek a Bérlemény használatára (illetve Szolgáltatásokat nyújtson az Ügyfélnek).
  3. Ezenkívül az EMS azonnali hatállyal megszüntetheti a Bérletet bármely Súlyos szerződésszegés esetén, amennyiben az Ügyfél nem orvosolta a Súlyos szerződésszegést az EMS Ügyfélnek küldött értesítésében megadott határidőn belül.
  4. Az Ügyfél a Bérletet megfelelő értesítés útján azonnal megszüntetheti, amennyiben az EMS gátolja/akadályozza az Ügyfél hozzáférését a Bérleményhez, holott arra sem a törvény, sem a Szerződés alapján nem jogosult.
  5. A Szerződés alapján Súlyos szerződésszegésnek nem minősülő szerződésszegések esetén bármelyik Fél a másik Félnek küldött értesítés útján, az értesítés másik Fél általi kézhezvétele hónapjának utolsó napjától kezdődően szüntetheti meg a Bérletet, ha:
   • Folyamatos szerződésszegés esetén: a szerződésszegést a szerződésszegő Fél nem orvosolta a másik fél erre irányuló kérésének kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül, vagy
   • Rendszeresen ismétlődő szerződésszegés esetén: az egyik fél rendszeresen megszegi a Szerződés egy vagy több rendelkezését, és nem hagy fel e magatartásával a másik Fél erre irányuló kérése kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül.

   A Bérlet megszűnése egyik esetben sem érinti az EMS arra vonatkozó jogát, hogy beszedje az Ügyfél tartozásait, büntetéseket alkalmazzon az Ügyféllel szemben, vagy kártérítésben, illetve költségei/kiadásai megtérítésében részesüljön a Szerződés szerint.

  6. A „Szerződés megszűnése” kifejezés (és más hasonló kifejezések) jelen Szerződés alkalmazásában azt a pillanatot jelenti, amikor a Szerződés valamennyi pontja hatályát veszíti. A Szerződés megszűnése nem érinti a Feleknek a Szerződés alapján egyébként fennálló kötelezettségei teljesítését.
 32. Értesítések és közlések

  1. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Felek közötti, jelen Szerződéssel kapcsolatos vagy jelen Szerződés szerinti bármely közlés csak abban az esetben tekintendő érvényesnek, ha az írásban és oly módon történik, ahol a címzett a kézbesítés megtörténtét valamilyen formában igazolja, azaz (i) fax útján (a Szerződés A. pontjában megadott vagy jelen pont rendelkezései szerint a későbbiekben közölt más fax számra), (ii) személyesen, azaz az egyik Fél által a másik Félnek történő közvetlen kézbesítéssel, (iii) a Magyar Posta által (a Szerződés A. pontjában megadott címre vagy az Ügyfél székhelyére /amennyiben az különbözik a Szerződés A. pontjában megadott címtől/) kézbesített ajánlott levélben, vagy (iv) amennyiben a jognyilatkozatra vonatkozóan jogszabály írásbeli alakot nem ír elő, az Ügyfél által a Szerződés A pontjában megjelölt e-mail címre történő, egyszerű elektronikus aláírással ellátott e-mail útján. Amennyiben jogszabály a jognyilatkozatra vonatkozóan írásbeli alakot rendel, az e-mailt legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni.
  2. A közlés (i) fax útján történő kézbesítés esetén a címzett Fél visszaigazolásán feltüntetett napon, (ii) személyes kézbesítés esetén a címzett Fél által aláírt átvételi elismervényen szereplő napon, (iii) ajánlott levélben történő kézbesítés esetén a feladás napját követő 6. (hatodik) munkanapon, (iv) e-mail küldése esetén a címzett Fél visszaigazolásán feltüntetett napon, de legkésőbb a küldés napját követő 6. munkanapon tekintendő megküldöttnek (illetve kézbesítettnek).
  3. Az Ügyfél az ajánlott levél vagy fax útján küldött közlések és értesítések vonatkozásában tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ügyfél feladata (i) ellenőrizni az EMS által küldött közlések és értesítések kézhezvételét, továbbá (ii) minden szükséges intézkedést megtenni annak biztosítása érdekében, hogy az EMS által az Ügyfélnek jelen pont szerint küldött közléseket és értesítéseket az Ügyfél ténylegesen megkaphassa és visszaigazolhassa. Az Ügyfél elfogadja, hogy az EMS által a Szerződés szerint küldött közléseket és értesítéseket az Ügyfél nevében az Ügyfél címén tartózkodó bármely személy átveheti.
  4. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az EMS egy közlést vagy értesítést jelen 32. pontnak megfelelően az Ügyfélnek címzett, a közlés vagy értesítés a Szerződés alapján érvényesnek és az Ügyféllel szemben teljes mértékben érvényesíthetőnek tekintendő, akkor is, ha az Ügyfél bármely okból elmulasztotta vagy megtagadta a közlés vagy értesítés átvételét vagy visszaigazolását.
  5. Jelen 32.4 pont rendelkezései az Ügyfél EMS-nek küldött közléseire és értesítéseire ugyanígy vonatkoznak, azzal hogy a személyesen vagy ajánlott levél útján kézbesített közléseket és értesítéseket az EMS Iroda területén a recepción dolgozó bármely illetékes személy átveheti.
 33. Iroda nyitvatartási ideje

  1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EMS csak az Iroda nyitvatartási ideje alatt dolgozza fel, illetve válaszolja meg az Ügyfél kéréseit és értesítéseit (függetlenül azok típusától), és az EMS nem vállal felelősséget az Ügyfelet e szabályból eredően érő semmilyen kárért.
  2. Az EMS az Iroda nyitvatartási idejét és a Rendes hozzáférési időt – az Ügyfél méltányolható érdekeinek súlyos sérelme nélkül – egyoldalúan módosíthatja.
 34. Ügyfél-azonosító adatok

  1. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Ügyfél-azonosító adatok, valamint az 1. Melléklet dokumentumai helytállóak és hiánytalanok, és a valóságnak megfelelően tükrözik az Ügyfél helyzetét a Szerződés aláírásakor. Az Ügyfél továbbá nyilatkozik, hogy az Ügyfél vagy a képviseletében eljáró személy jogosult a Szerződés megkötésére.
  2. Amennyiben a Szerződés időtartama alatt bármilyen változás történik az Ügyfél-azonosító adatokban, az Ügyfél köteles arról az EMS-t értesíteni és a változást igazoló dokumentumokat a dokumentumok Ügyfél általi kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül az EMS rendelkezésére bocsátani.
  3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a valóságnak nem megfelelő Ügyfél-azonosító adatok megadása, vagy a megváltozott Ügyfél-azonosító adatoknak az EMS-nél határidőre történő bejelentése Súlyos szerződésszegésnek minősül.
 35. A személyi adatok feldolgozása

  1. Hozzájárulás: Jelen Szerződés aláírásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul személyi adatainak (továbbiakban: a „Személyi adatok”) EMS általi, a jelen pontban rögzített feltételek szerint történő kezeléséhez.
  2. Személyi adatok: Az EMS (i) a Szerződés A. pontjában (vagy az 1. Mellékletben) megadott Ügyfél-azonosító adatokat, azaz: vezetéknév és keresztnév, állampolgárság, lakóhely, személyi igazolvány adatai (típus, sorozat és szám, kibocsátó hatóság, érvényesség ideje), személyi azonosító, e-mail cím, telefon- és faxszám, (ii) a vezetői engedéllyel kapcsolatos információkat (kibocsátó hatóság, kibocsátás dátuma, érvényességi idő), valamint (iii) az arra vonatkozó információkat kezeli, hogy az Ügyfél milyen módon teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit.
  3. A Személyi adatok kezelésének célja: Az EMS a Személyi adatokat az Ügyfél javára nyújtandó bérleti szolgáltatások céljából (a Szerződés teljesítése érdekében) kezeli.
  4. Adatszolgáltatás megtagadásának következményei: A Személyi adatok megadása nem kötelező. Ugyanakkor a Személyi adatok megadásának vagy a Személyi adatok kezeléséhez való hozzájárulás megtagadása ellehetetleníti az EMS számára a Szerződés megkötését és teljesítését.
  5. Direkt marketing: Amennyiben az Ügyfél a Szerződés C. pontjában a direkt marketing kommunikációt választja, az EMS, valamint az EMS csoporthoz (továbbiakban: az „EMS Group”, illetve a Ciprus törvényeinek megfelelőn létrejött Euroministorage Investments [Cyprus] Limited, székhely: Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, PC 1082, Nicosia, Cyprus, és az általa irányított más vállalatok) tartozó más szerv jogosult lesz az Ügyfél Személyi adatainak direkt marketinges tevékenységek céljából történő feldolgozására, illetőleg arra, hogy termékeikről és szolgáltatásaikról kereskedelmi ajánlatokat és információs anyagokat küldjön az Ügyfélnek.
  6. Információ-szolgáltatás harmadik feleknek: Az EMS a Személyi adatokat magyarországi vagy külföldi (természetes vagy jogi személy) harmadik feleknek az alábbi esetekben jogosult kiszolgáltatni:
   • az EMS Csoport bármely vállalatának, vagy ezen vállalatok harmadik fél vállalkozóinak, amennyiben az információ-szolgáltatás az EMS vagy leányvállalatai jogszerű céljainak megfelelőn (például harmadik feleknek az EMS által jelen Szerződés szerint nyújtandó bérleti szolgáltatásaihoz kapcsolódó szolgáltatásainak az igénybevétele céljából) vagy a törvény előírása alapján történik, az ezekhez szükséges mértékben;
   • hatóságoknak, bíróságoknak, amennyiben azt jogszabály előírja;
   • az EMS vagy az EMS Csoport vállalatai üzleti partnereinek, így például hitelintézeteknek, nem banki tevékenységet folytató pénzintézeteknek, tartozásbeszedő vállalatoknak vagy az EMS Csoport bármely vállalata potenciális részvényvásárlóinak (vagy az EMS Épületegyüttes egészének vagy egy részének potenciális vásárlóinak), továbbá olyan vállalatoknak, amelyek az EMS-sel vagy az EMS Csoport bármely vállalatával való összeolvadást tervezik, az ezekhez szükséges mértékben.
  7. Kommunikációs eszközök: Az EMS és az EMS Csoport bármely vállalata jogosult az Ügyfelet marketing céllal vagy egyéb kommunikációs céllal (a fenti 32. pont sérelme nélkül) levélben, (vezetékes vagy mobil) telefonon, faxon, e-mailben vagy az adatátvitelt lehetővé tevő egyéb törvényes módokon megkeresni, amennyiben az Ügyfél a Direkt marketinghez a fenti 35.5 pont szerint hozzájárult.
  8. Felvételek: Az EMS jogosult (i) az Ügyféllel folytatott telefonos beszélgetésről hangfelvételt készíteni, (ii) az Ügyfélről az EMS Épületegyüttesen belül videó/hangfelvételt készíteni, és (iii) az ilyen videó- vagy hangfelvételeket megőrizni, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonyos helyzetek (például hogy az Ügyfél hogyan tartotta be a Bérleményhez való hozzáférés szabályait, hogyan használta a Bérleményt, hogyan viselkedett az EMS Épületegyüttesen belül, stb.) kivizsgálása céljából, valamint a Szerződéssel kapcsolatos bármely vita esetén bizonyítékként felhasználni.
  9. Másolatok: Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az EMS az Ügyfél személyi igazolványáról, jogosítványáról és az Ügyfél gépjárművének regisztrációs dokumentumairól másolatot készítsen és azokat megőrizze, és az Ügyfél által az EMS Épületegyüttesen belül használt gépjárművek rendszámtáblájáról videofelvételt vagy fénymásolatot készítsen;
  10. Az adatkezelés időtartama: A Személyi adatok kezelése a Szerződés aláírása napján kezdődik és a Szerződés teljes időtartama alatt, majd azt követően további 5 (öt) éven keresztül tart. Kivételt képez a fentiek alól a Személyi adatok direkt marketing céljával történő feldolgozása, amely az Ügyfél írásos kérését követően megszűnik.
  11. Az Ügyfél jogai: Az Ügyfél az EMS-hez címzett írásos kérvény benyújtását követően az alábbi jogokat gyakorolhatja:
   • az Ügyfél Személyi adataihoz való hozzáférés joga;
   • a Személyi adatok helyesbítése, törlése vagy letiltása kérvényezésének joga;
   • automatikus egyéni döntések (automatikus adatfeldolgozáson alapuló és bizonyos személyiségjegyek értékelését szolgáló automatikus döntések) alóli mentesség joga;
   • az Ügyfél azon joga, hogy a Személyi adatok feldolgozásával kapcsolatos jogainak bármely jellegű sérelme esetén a bírósághoz forduljon.
 36. Jogviták rendezése

  1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvitát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett (Budapesten) működő Választott Bíróság hatáskörébe utalnak és annak választott bíráskodási szabályai szerint rendeznek. A választott bíróság döntése kötelező és jogerős. A választott bíráskodás nyelve a magyar nyelv.
  2. A Felek megállapodnak, hogy az EMS – a választott bíráskodással kapcsolatos fenti rendelkezések sérelme nélkül – saját hatáskörében és bármikor (akár a választott bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően, akár azt követően) jogosult arra, hogy:
   • az Ügyfélnek az EMS felé fennálló tartozásait fizetési felszólítási vagy fizetési meghagyási eljárás útján rendes bíróságok előtt érvényesítse;
   • rendes bíróságok jogorvoslati eljárás útján ideiglenes intézkedéseket hozzanak a javára.
 37. Értelmezés

  1. A Szerződésben szereplő bármely napra történő utalás – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – naptári napra történő utalásként értelmezendő, és bármely hónapra történő utalás – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – naptári hónapra történő utalásként értelmezendő.
 38. A Szerződés módosítása

  1. Kivéve ahol a Szerződés eltérő szabályokról rendelkezik (például a Bérleti vagy a Szolgáltatási díj esetében), az EMS a Szerződés feltételeit az Ügyfélnek küldött értesítés útján vagy a Szerződés, illetve az Általános Feltételek rendelkezései megváltozásának valamely számlán történő feltüntetésével módosíthatja (ebben az esetben az Ügyfél telefonon, faxon, e-mailben vagy az Iroda területén közvetlenül is kérheti a módosítás szövegét, ha azt az EMS nem csatolta a számlához). A módosítások az értesítés vagy a számla Ügyfél általi kézhezvétele napjától számított 15 (tizenöt) napon belül lépnek hatályba, kivéve, ha az Ügyfél ezen időszak alatt értesítést küld az Ügyfélnek a Bérlet felmondásáról. Egyéb tekintetben a Szerződés kizárólag mindkét fél által aláírt írásos dokumentumok útján módosítható, változtatható meg vagy egészíthető ki.
  2. Az Általános Szerződéses Feltételek rendelkezései a Szerződés A-D pontjainak bármelyikében történő utalással módosíthatók. A Szerződés A-D pontjaiban foglalt rendelkezések és az Általános Szerződéses Feltételek rendelkezései közti bármely eltérés esetén a Szerződés A-D pontjainak rendelkezései tekintendők irányadónak.
  3. Nem tekintendő érvényesnek a Szerződés módosítása, amennyiben az a nyomtatott szövegre kézírással vagy az eredeti nyomtatott szöveg bármely egyéb módon való kiegészítésével történt.
 39. VIS MAIOR

  1. Vis maior (felek ellenőrzési körén kívüli, előre nem látható és elháríthatatlan) helyzet esetén mindkét fél mentesül a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése alól, ha a vis maior helyzet 30 napot meghaladóan fennáll.
  2. A vis maior tényét a bekövetkeztétől számított 3 (három) napon belül írásban kell jelezni, és fennálltát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vagy bármely erre hatáskörrel rendelkező hivatalos intézmény által kiállított igazolással lehet bizonyítani.
  3. A vis maior nem mentesíti az Ügyfelet az EMS által a 39.1 szerinti időpontig nyújtott szolgáltatások ellenértéke teljes megfizetésének kötelezettsége alól.
  4. A vis maior helyzet bejelentése csak annyiban tekinthető elfogadhatónak a másik Fél által, amennyiben annak jelen szerződésben megállapított feltételei fennállnak: i) a vis maior helyzet 30 napnál hosszabb ideig fennáll, ii) a Fél a vis maior helyzetet a felmerülésétől számított 3 napon belül bejelenti a másik Félnek és iii) a vis maior helyzet fennállását hatáskörrel rendelkező hatóság igazolja.
 40. Vegyes rendelkezések

  1. Jelen Szerződésre Magyarország törvényei tekintendők irányadónak.
  2. Amennyiben jelen Szerződés bármely feltételét vagy rendelkezését adott igazgatási terület bármely bírósága érvénytelennek, semmisnek vagy kikényszeríthetetlennek ítélné, az semmilyen módon nem érinti, nem korlátozza és nem teszi érvénytelenné a Szerződés többi feltételét és rendelkezését, és azok változatlanul teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak.
  3. Jelen Szerződés angol és magyar nyelven jött létre. Az angol és a magyar nyelvű verzió közti bármely eltérés esetén a Szerződés magyar nyelvű verziója tekintendő irányadónak.
  4. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy később érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, úgy az nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét vagy hatályosságát. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyett a Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait tekintik irányadónak.
  5. A Szerződés a Felek valamennyi megállapodását teljes körűen tartalmazza azzal, hogy a következő mellékletek a Szerződés szerves részét képezik.
   1. 1. Melléklet – Ügyfél-azonosító adatok, melyek magukban foglalják:
    • természetes személy Ügyfelek esetén a személyigazolvány másolatát;
    • gazdasági társaság Ügyelek esetében a cégkivonat hiteles másolatát, az aláíró személy személyigazolványának másolatát, aktuálisan érvényes alapító okiratot és eredeti meghatalmazást (utóbbi dokumentumot csak abban az esetben, ha az aláíró személy az Ügyfél alapító okirata szerint nem jogosult egyedül aláírni az Ügyfél nevében).
   2. 2. melléklet – Formanyomtatvány felmondáshoz.

    Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a bérleti szerződés általános szerződési feltételeit, amelyek azon EMS komplexumra alkalmazandók, ahol az Ügyfél által bérelt egység is található. Az Ügyfél vállalja, hogy ezen szerződési feltételeket azok teljességében tiszteletben tartja és úgy nyilatkozik, hogy az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megértette és azokat kifejezetten elfogadja.

    Kelt, ……………………………………
    Ügyfél (cégszerű) aláírása

   Ha az Ügyfél más – nem gazdasági – jellegű társaság, alapítvány vagy a fentiekben nem említett más szerv: a bejegyzést igazoló dokumentum másolatát, aktuálisan érvényes alapító okiratot, a frissített szervezeti és működési szabályzatot, az aláíró személy személyigazolványát és meghatalmazását (abban az esetben, ha az aláíró személy az Ügyfél alapító okirata szerint nem jogosult egyedül aláírni az Ügyfél nevében).